Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 508)

Vergi Usul Kanunu Tebligi 508 – VUK 508

VUK 508

03 Agustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayi: 30851

Hazine ve Maliye Bakanligi (Gelir Idaresi Baskanligi)’ndan:

Yetki

MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayili Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fikrasinda, “Mükelleflerin vergi tarhina esas olan beyanlari, kesinlesen vergi ve cezalari ile vadesi geçtigi halde ödenmemis bulunan vergi ve ceza miktarlari Maliye Bakanliginca açiklanabilir. Maliye Bakanligi bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrica, kamu görevlilerince yapilan adli ve idari sorusturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacaklari vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanliginca belirlenir. Sahte veya muhteviyati itibariyle yaniltici belge düzenledikleri veya kullandiklari vergi inceleme raporuyla tespit olunanlarin, kanunla kurulmus mesleki kuruluslarina ve 3568 sayili Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarina bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayilmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kisi ve kurumlar da bu maddede yazili yasaklara uymak zorundadirlar. Maliye Bakanligi bilgilerin açiklanmasiyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmistir.

Bu hüküm uyarinca, ikmalen, re’sen veya idarece yapilan tarhiyatlar dolayisiyla kesinlesen vergi ve cezalar ile vadesi geçtigi halde ödenmemis vergi ve cezalarin açiklanmasina iliskin usuller 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 293) ile tespit edilmistir.

Açiklamanin yapilmasi

MADDE 2 – (1) Anilan maddenin Hazine ve Maliye Bakanligina verdigi yetkiye istinaden;

a) 2019 yilinda yapilacak açiklamalarin, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asilmak suretiyle 26/8/2019 ile 9/9/2019 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasinda Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10/9/2019 ile 24/9/2019 tarihleri arasinda ise Gelir Idaresi Baskanliginin internet sitesinde yapilmasi,

b) Açiklama kapsamina, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinlesen vergi ve cezasi bulunan mükelleflerin alinmasi,

c) Yapilacak açiklamada, 31/12/2018 tarihi itibariyla vadesi geldigi halde 30/6/2019 tarihi itibariyla ödenmemis bulunan ve nev’i itibariyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 293) ile açiklama kapsamina alindigi belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2018-31/5/2019 tarihleri arasinda kesinlesen tarhiyatlarin dikkate alinmasi,

ç) Açiklanacak bilgiler, açiklamanin yapilacagi yer ve diger hususlarda Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 293) ile belirlenen esaslara uyulmasi, ancak ayni Tebligin “Internet Ortaminda Açiklama” baslikli III/B bölümündeki hazirlanan listelerin gönderilecegi adresler ile ilgili açiklamalari bakimindan Vergi Dairesi Baskanliklari ve Defterdarliklarin Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No: 293)’nin;

1) (I-A) Bölümüne göre hazirlanan listelerin birer örnegini Gelir Idaresi Baskanligi, Gelir Yönetimi Daire Baskanligi (III), Vergilendirme Müdürlügü, Devlet Mahallesi Merasim Cad. No: 9/1 06450 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri,

2) (I-B) Bölümüne göre hazirlanan listelerin birer örnegini Gelir Idaresi Baskanligi, Tahsilât ve Ihtilafli Isler Daire Baskanligi II, Tahsilât Takip ve Koordinasyon Müdürlügü, Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Diskapi/ANKARA adresine göndermeleri,

uygun görülmüstür.

Açiklama kapsamina alinmayan alacaklar

MADDE 3 – (1) Açiklama kapsamina;

a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarinca Hazine Müstesarligi Belediye Uzlasma Komisyonu Baskanligina yaptiklari takas ve mahsuba iliskin basvurulari kabul edilen, büyüksehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bagli kuruluslar ile sermayesinin %50’sinden fazlasi büyüksehir belediyelerine/belediyelere ait sirketlerden vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

b) 5216 sayili Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsaminda daha önce uzlasmaya girmemis olan büyüksehir belediyeleri ve bagli idareleri ile üyeleri belediyelerden olusan mahalli idare birliklerinden Hazine Müstesarligina borçlu olan ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayili Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ve Diger Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanunun 167 nci maddesine istinaden basvuruda bulunmus olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

c) 6111 sayili Kanun hükümlerine göre yapilandirilmasi devam eden,

ç) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayili Is Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi ile Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasina Dair Kanunun 73 üncü maddesine göre yapilandirilmasi devam eden,

d) 6552 sayili Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fikrasi kapsaminda yapilandirilan,

e) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayili Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasina Iliskin Kanun hükümlerine göre yapilandirilmasi devam eden,

f) 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayili Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun kapsaminda yapilandirilmasi devam eden (Kanunun 5 inci maddesi kapsamindakiler dahil),

g) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayili Vergi ve Diger Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Kanun Hükümlerine göre yapilandirilan (Kanunun 11 inci maddesi kapsamindakiler dahil),

alacaklarin alinmamasi uygun görülmüstür.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Teblig hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.